24/05/2017

Khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng năm 2017

Công tác khám, kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng đã và đang được Bệnh viện Quốc […]