17/04/2017

Thông báo thay đổi mã vùng số điện thoại cố định của Bệnh viện Quốc tế Green

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BTTT ngày 21/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển đổi mã Vùng điện thoại cố định tại 59 Tỉnh/Thành […]